Oferta

W ramach szeroko pojętej współpracy oferujemy Państwu poniższy pakiet usług:

Reprezentacja właścicieli, współwłaścicieli, wspólnot mieszkaniowych:
 • na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • w stosunkach pomiędzy właścicielami,
Obsługa prawna:
 • reprezentacja właścicieli, Wspólnot przed sądami i organami egzekucyjnymi,
 • opracowywanie uchwał i innych aktów prawnych (regulaminów, statutów, rejestracja Regonu, NIP-u),
 • opiniowanie i opracowywanie zawieranych umów
Obsługa bankowo-księgowa:
 • otwieranie rachunków bankowych Wspólnot i dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • prowadzenie ewidencji księgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • opracowywanie regulaminów dotyczących sposobu rozliczeń za dostawę mediów,
 • rozliczanie wpłacanych przez właścicieli opłat z tytułu zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i fundusz remontowy,
 • prowadzenie rozliczeń części lokalowej, a także odrębnej księgowości obejmującej kompletną ewidencję przychodów części lokalowej i jej wydatków, indywidualne rozliczanie właścicieli w rocznym okresie rozliczeniowym,
 • windykacja należności,
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego,
 • bieżąca kontrola zmian stawek za media oraz regulacja opłat i rozliczeń z tym związanych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnot
Obsługa administracyjna:
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali — właścicieli i najemców,
 • nadzór nad zapewnieniem dostaw usług komunalnych - zawieranie, wprowadzanie zmian i rozwiązywanie umów z dostawcami,
 • zawieranie, wprowadzanie zmian i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku,
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku i obrębie posesji na podstawie zawartych umów,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi, negocjowanie cen i warunków umów,
 • przygotowywanie kompleksowych dokumentów na roboty remontowe i planowane inwestycje (umowy, opisy przedmiotu zamówienia),
 • dostarczanie właścicielom zawiadomień o wysokości opłat,
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami,
 • przygotowywanie i zwoływanie zebrań właścicieli
Obsługa techniczna:
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książek obiektów budowlanych, zgodnie z wymogami prawa, 
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków, • przygotowywanie planów remontowych,
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje - odbiór tych prac,
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
 • weryfikacja wiarygodności wykonawców oraz przedstawianie Zarządom zebranych ofert do zatwierdzenia i wyboru, 
 • prowadzenie odczytów urządzeń pomiarowych i ich bieżące rozliczanie,
 • fachowe doradztwo inwestycyjne.
Świadczone usługi: 
 • Zarządzanie i administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi 
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi 
 • Obsługa techniczna, finansowa i administracyjna nieruchomości 
 • Odbiory techniczne lokali mieszkalnych i komercyjnych 
 • Przeglądy techniczne i ekspertyzy nieruchomości 
 • Odczyty i rozliczenia urządzeń pomiarowych 
 • Szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami 
Prawa autorskie (Jarosław Szymczak) 2019, Wszelkie prawa zastrzeżone